surma.tim

Home/surma.tim

About surma.tim

This author has not yet filled in any details.
So far surma.tim has created 59 blog entries.

Maakt de volgorde waarin je examenvragen ordent uit?

Wanneer toetsen of examens opgesteld worden, lijkt het een soort van ‘volkse wijsheid’ om de makkelijkste vragen vooraan te plaatsen en de moeilijkheidsgraad te laten stijgen naar mate leerlingen zich door het examen heen wroeten. Op die manier zouden we de toetsangst onderdrukken en dus de motivatie verhogen. Bij mezelf maakte ik al de bedenking dat, indien leerlingen weten dat de toets van makkelijk naar moeilijk wordt geordend, het ook frustrerend kan zijn als je één van de eerste vragen al niet meteen kunt oplossen. Ook als de moeilijkste vragen achteraan een examen zitten, kan een eventuele vermoeidheid toch ook een hinderpaal zijn, en het helder denken belemmeren.

Ik vond een drietal studies die dit effect onder de loep namen. De belangrijkste vraag die werd onderzocht in de eerste studie is of de volgorde van de vragen een verschil maakt over hoe studenten presteren in een test. Heeft het rangschikken van de vragen van een (wiskunde-)test van makkelijk naar moeilijk geordende items invloed op de prestaties van studenten? Er werd data verzameld over verschillende semesters met verschillende klassen. De onderzoekers stellen echter vast dat voor de meeste onderzochte wiskundestudenten de volgorde van de vragen geen invloed had op de prestaties. Echter, vrouwelijke studenten presteerden beter op examens toen de test werd geordend dat de moeilijkere vragen eerst voorgelegd. Een andere meta-anlyse analyseerde dit voor meerkeuzevragen en vond dat “een sequentie van items weinig invloed heeft op de examenprestaties binnen of over thematische domeinen heen“. Een derde studie leek dit opnieuw te bevestigen en stelde dat “folklore suggereert dat het beter is om de gemakkelijkere items aan het begin van de test te plaatsen, aangezien dit een positief motiverend effect zou hebben op studenten die de toets afleggen. De resultaten van de huidige studie wijzen erop dat dit niet het geval is. Een vragenlijst die aan studenten werd toegediend gaf aan dat studenten weliswaar weten waar de gemakkelijke en moeilijke items in een test liggen, maar dat de volgorde waarin de items worden gepresenteerd niet van invloed is op hun houding ten opzichte van de manier waarop ze de test hebben benaderd, noch op hun totaalscores.

Besluit zou kunnen zijn dat het niet uitmaakt hoe je de vragen ordent, dus van makkelijk naar moeilijk, of van moeilijk naar makkelijk. Het lijkt misschien zelfs zinvol om de moeilijkheidsgraad enigszins te variëren en de moeilijkste vragen niet te sparen tot het einde. Meer onderzoek, ook bij jongere leerlingen, is aangewezen. Wie me kan duwen in de richting van ander relevant onderzoek daaromtrent, laat je horen!

 

Kennedy, K. T., & Butler, A. G. (2013). Changing the Order of Mathematics Test Items: Helping or Hindering Student Performance? Journal of Humanistic Mathematics, 3(1), 20–32. http://doi.org/10.5642/jhummath.201301.04

Coniam, D. (1993). Does the Ordering of Questions in a Test Affect Student Performance ?, 8, 74–78.

Hauck, K. B., Mingo, M. A., & Williams, R. L. (2017). A Review of Relationships Between Item Sequence and Performance on Multiple-Choice Exams. Scholarship of Teaching and Learning in Psychology, 3(1), 58–75. http://doi.org/10.1037/stl0000077

By | 2017-12-15T16:50:49+00:00 December 15th, 2017|Ongecategoriseerd|0 Comments

Over de risico’s van het toepassen van retrieval, spaced en interleaved practice.

Onlangs publiceerde Klasse dit artikel met duiding over hoe leerlingen effectief leren. Strategieën als gespreid leren (distributed practice), zelftesten (retrieval practice) en afwisselen van vraagtypes (interleaving) hebben hun waarde al ruimschoots aangetoond. Je vindt een basishandleiding over deze studietips in het artikel, voor meer diepgang is deze bron (1) een knap startpunt. Afbeeldingen bij de strategieën komen van de posters van de Learning Scientists (2). Zoals steeds kunnen leraren profiteren van resultaten van cognitief onderzoek om hun lespraktijk te verbeteren, maar zij moeten de bevindingen met hun eigen beroepservaring mengen voor een optimaal gebruik in de klas. Hieronder schets ik een aantal potentiële valkuilen (3,4,5)bij het gebruik van deze drie leerstrategieën. Deze lijst is niet compleet: leraren kennen er uit ervaring waarschijnlijk nog een heleboel andere!

Retrieval practice: het actief ophalen van informatie uit het geheugen

 • Het (zelf-)testen van het terug oproepen van informatie uit iemands geheugen, het beantwoorden van vragen of zelfs het terughalen en toepassen van kennis om nieuwe problemen op te lossen, wordt door leerlingen (en leraren?) niet beschouwd als een leermethode. Precies zoals het meten van iemands hoogte de persoon in kwestie niet groter zou maken. Bij retrieval practice groei je effectief bij het meten. Deze misconceptie leeft hard en wordt dus best doorprikt bij leerlingen (en leraren?).
 • Leerlingen hebben de neiging om te studeren en zichzelf snel daarna te testen. Het gevolg is dat ze veel onderdelen juist beantwoorden die ze na een langere periode niet juist zouden hebben gehad. Ze geloven dus ten onrechte dat ze zich meer zullen herinneren op de toets dan in realiteit. Het zelftesten als evaluatietechniek of als leerstrategie moet dus na een langere studiepauze worden uitgevoerd.
 • Leerlingen leggen bij het gebruik van bijv. flashcards een gekend begrip/concept onmiddellijk opzij nadat ze het één keer succesvol hebben opgehaald. Dit is funest. Een empirisch ondersteunde richtlijn voor het gebruik van retrieval practice, is dat leerlingen minimaal drie keer per studiesessie correcte leerinhouden kunnen herinneren. Dus, niet wegleggen, zelfs al heb je het éénmaal juist!
 • Wat baat het als leerlingen tijdens het ophalen van kennis uit hun geheugen, niet controleren of de informatie correct is?
 • Constant quizzen in de les kan goed zijn voor het geheugen, maar het kan schadelijk zijn voor de motivatie. Afwisseling is zoals altijd aangewezen.

Interleaving: het wisselen van oefenvolgorde

 • Handboeken en werkbladen bieden vaak oefeningen aan die niet afgewisseld zijn (‘blocked practice’). Je kunt als leraar interleaving dus maar toepassen door bijvoorbeeld één probleem te kiezen uit elk van de verschillende hoofdstukken in een typisch handboek. Dit vereist dus een inspanning van de leraar.
 • Leerlingen houden niet van interleaving. Ze oefenen vaak ‘blocked’ en concluderen daarbij ten onrechte dat ze de oefeningen kunnen oplossen, terwijl ze de problemen niet hebben leren oplossen zonder de oplossingsstrategie vooraf al te kennen. Na een zesde toepassing op congruentie of de passé composé weten leerlingen heus al wat er komen zal. Nadenken is dus niet meer nodig. Dit valse geloof is een voorbeeld van een illusie van competentie.
 • Studenten hebben ten minste enige blocked oefening nodig. Die zijn vooral nuttig wanneer studenten een nieuw concept of vaardigheid moeten leren kennen. Hoeveel interleaved oefening is er dan voldoende? De ideale proportie hangt af van de student en het materiaal, maar onderzoek suggereert  dat minstens een derde van de problemen kan worden afgewisseld.
 • Terwijl studenten al fluitend door een blocked oefensessie opdracht kunnen wandelen door steeds dezelfde werkwijze te herhalen, bevat een interleaved opdracht een verscheidenheid aan problemen, waaronder dus ook problemen die de studenten de laatste tijd niet meer hebben gezien. Leerlingen moeten dus ook de oplossingen kunnen zien, zodat ze hun fouten kunnen corrigeren en er eventueel  vragen over kunnen stellen. Interleaving wordt dus idealiter gevolgd door informatieve feedback (niet per se door de leraar – kan ook met modelcorrecties)
 • Interleaving verbetert de toetsscores alleen wanneer toetsen cumulatief zijn (en leerlingen dus verschillende oplossingsstrategieën moeten toepassen). Interleaving zal waarschijnlijk niet de scores verhogen op toetsen die alleen het meest recente lesmateriaal behandelen. Als bijvoorbeeld een hoofdstuk op de stelling van Thales wordt gevolgd door een toets die alleen bestaat uit toepassingen op Thales, zullen leerlingen waarschijnlijk de betreffende strategieën kennen voordat ze met de toets beginnen. Om dezelfde reden, echter, zijnniet-cumulatieve tests niet de beste indicator van de vaardigheden van studenten.

 

Spaced practice: het spreiden van oefen- en studeermomenten in de tijd

 • Herhaling, die steeds op dezelfde manier wordt aangebracht door de leraar, is (om het zacht uit te drukken) niet bevorderlijk voor de motivatie van de leerlingen.
 • Leerlingen lopen soms in de val van de “illusie van competentie”: ze denken de leerstof te kennen doordat ze leerstof herkennen. Die foute inschatting kan worden voorkomen door de herhaling gevarieerd aan te pakken (en het dus te combineren met retrieval practice).
 • Leerlingen doen spaced practice niet spontaan, dus de grootste verantwoordelijkheid voor deze strategie ligt eigenlijk bij de leraar. Die kan modelleren, en opdrachten voorzien die leerlingen verplichten om gespreid te oefenen (en er bij te verklaren waarom de spreiding werkt). Gewoon zéggen dat leerlingen moeten terugkeren naar eerdere leerstof heeft waarschijnlijk weinig effect.

Bronnen

(1) Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Willingham, D., & Nathan, M. J. (2013). What works, what doesn’t. Scientific American Mind, (October), 47–53.

(2) http://www.learningscientists.org/poster-translations

(3) Blasiman, R. N., Dunlosky, J., & Rawson, K. A. (2017). The what, how much, and when of study strategies: comparing intended versus actual study behaviour. Memory, 25(6), 784–792. http://doi.org/10.1080/09658211.2016.1221974

(4) Kornell, N., & Finn, B. (2016). Self-Regulated Learning: an overview of theory and data. In J. Dunlosky & S. K. Tauber (Eds.), The Oxford Handbook of Metamemory (Vol. 1). Oxford: Oxford university Press. http://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199336746.013.23

(5) Morehead, K., Rhodes, M. G., & DeLozier, S. (2016). Instructor and student knowledge of study strategies. Memory, 24(2), 257–271. http://doi.org/10.1080/09658211.2014.1001992

By | 2017-11-23T18:25:17+00:00 November 23rd, 2017|leerstrategie|0 Comments

“Meneer, mevrouw, werkt blokken dan écht niet?”

Blokken (of in NL: ‘stampen’) kan verschillende betekenissen hebben. Ik volg hierbij de interpretatie die hoort bij de Engelse term ‘cramming’: alles in één (lange) studiesessie studeren, heel erg dicht tegen het examen of de eindtoets aan. Er is een overweldigende wetenschappelijke consensus (1) dat het herhaaldelijk studeren een beter effect heeft op het langetermijngeheugen (voor praktische tips: zie zeker deze blog (NL) van Paul Kirschner en Miriam Neelen of het verzamelde werk (EN + NL) van de Learning Scientists).

Het lijkt dus een makkelijk antwoord op bovenstaande vraag: “nee”. Toch is ook hier enige nuance gewenst. We willen toch duidelijk stellen dat als leerlingen de dag voor hun toets of examen de leerstof nog niet beheersen, blokken een beter resultaat zal opleveren dan niet blokken. Als leerlingen te horen krijgen dat “blokken niet helpt”, zijn ze misschien geneigd om niet meer te blokken (“het helpt toch niet”), zelfs al is dat de beste oplossing op korte termijn. De vraag die je de leerling zou kunnen stellen, is “waarvoor dat blokken zou moeten werken”. Als het doel van de leerling is om precies genoeg resultaat te halen om te slagen voor een proefwerk, dan volstaat blokken meestal ruimschoots voor de verstandige leerling. Als leerlingen echter het doel hebben om informatie op langere termijn te onthouden voor bijvoorbeeld vakken met opbouw (vb. statistiek in het hoger onderwijs; talen in het secundair onderwijs en zo kan ik een hele poos doorgaan), dan is blokken heel ineffectief in vergelijking met andere technieken. Leerlingen moeten in dat geval vooraf studeren, hun studiesessies dus spreiden in de tijd, het geleerde (minstens) drie keer actief proberen ophalen uit hun geheugen…

Elke leraar met een beetje klaservaring weet hoe leerlingen denken over dit plannen. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat slechts 10 tot 15% van de leerlingen zegt vooruit te plannen (2,3). Vragen van studenten om hun studie te organiseren blijkt dus niet pragmatisch, want voor de meeste studenten is die spreiding/planning simpelweg geen factor die invloed heeft op hun studiebeslissingen. Gezien het feit dat deadlines voor taken en toetsen, bepaald door de leraar, voornamelijk lijken te bepalen in welke mate studenten zich bezighouden met distributed practice (“ik heb morgen een toets, dus ik studeer vanavond”), zijn het de leraren die het meeste potentieel hebben om ervoor te zorgen dat studenten de studie spreiden (4). Met andere woorden: het zijn leraren én de leerlingen (maar toch vooral de leraren), die rekening moeten houden met de voordelen van het gespreid leren.

 1. Carpenter, S. K. (2017). Spacing effects on learning and memory. In J. T. Wixted (Ed.), Learning and memory: a comprehensive reference (2nd ed., Vol. 2, pp. 465–485). Oxford: ELsevier.
 2. Blasiman, R. N., Dunlosky, J., & Rawson, K. A. (2017). The what, how much, and when of study strategies: comparing intended versus actual study behaviour. Memory, 25(6), 784–792. http://doi.org/10.1080/09658211.2016.1221974
 3. Kornell, N., & Bjork, R. A. (2007). The Promise and Perils of Self-Regulated Study. Psychonomic Bulletin & Review, 14(2), 219–224. http://doi.org/10.3758/BF03194055
 4. Kornell, N., & Finn, B. (2016). Self-Regulated Learning: an overview of theory and data. In J. Dunlosky & S. K. Tauber (Eds.), The Oxford Handbook of Metamemory (Vol. 1). Oxford: Oxford university Press. http://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199336746.013.23
By | 2017-11-16T18:01:31+00:00 November 12th, 2017|leerstrategie|0 Comments

Zelfregulerend leren: we kunnen ons eigen leren (jammer genoeg) moeilijk inschatten

Weten hoe je je eigen leren kunt organiseren is een belangrijke overlevingstool geworden in deze maatschappij, waar bijleren niet enkel meer geassocieerd wordt met de schoolse loopbaan. Recent onderzoek bevestigt dat we, als lerende subjecten,moeilijk kunnen inschatten hoe we best ons eigen leren kunnen beoordelen. In drie grote surveys (1,2, 3) gaan o.a. Robert A. Bjork, Nate Kornell en John Dunlosky op zoek naar gebruik en beliefs omtrent het leren.

Een aantal opvallende vaststellingen (er zijn er veel meer te lezen in de originele rapporten).

 • 65% tot 80% van de studenten ‘improviseren’ over hun manier van studeren – ze geven aan dat hun studiemethode niet geleerd hebben via een leraar. Waarschijnlijk studeren ze dus vaker op basis van intuïtie dan op basis van aangetoonde effectieve strategieën.  Wat overigens voor de overige 20 tot 35% evenmin een zekerheid is.
 • Het herhaaldelijk herlezen van vooraf onderlijnde of gemarkeerde alinea’s wordt door 60% van de ondervraagde leerlingen gebruikt.
 • Slechts 18% zegt dat ze meer bijleren door zichzelf te testen (retrieval practice) dan door te herlezen.
 • Het zichzelf testen, vaak met flashcards) wordt echter door 90% van de leerlingen gebruikt (zeker wanneer er onmiddellijke feedback mogelijk is) maar de leerlingen zien het niet per se als een manier van bijleren, maar als zelfevaluatie.
 • 86% tot 72% van de ondervraagden keert niet terug naar eerder geziene leerstof.

Een paar bedenkingen.

 • Dit blijven self-reported-measures: leerlingen vulden de vragenlijsten in, maar in hoeverre dit hun échte studiegedrag weerspiegelt, zullen we nooit met algehele zekerheid weten. De tendensen zijn echter wel duidelijk: effectief gebruik van vb retrieval practice en distributed practice lijken te weinig gekend/gebruikt.
 • Studies naar studiegedrag zijn hoofdzakelijk Amerikaans en universitair (eerstejaars psychologiestudenten) gekleurd. Replicaties naar Europese scholieren zijn daarom welkom.

 

Bronnen

 

By | 2017-11-04T15:16:31+00:00 November 4th, 2017|leerstrategie, Over bijleren|0 Comments

Waarom bijleren op school nu eenmaal inspanning vraagt.

Iedereen droomt vast wel van een school waarbij de leerlingen fluitend en spelend de stelling van Pythagoras leren, net zoals ze fluitend en spelend leren spreken, gezichten herkennen. Als leerlingen zonder al te grote inspanning kunnen leren praten en een basisgetalgevoel ontwikkelen, dan moeten we ze toch ook spelenderwijs de gravitatiewetten laten leren? Althans, tot zo ver de droom: hier verklaar ik waarom dit waarschijnlijk nooit het geval zal zijn vanuit de theorie van Geary.

Geary (1) stelt dat we als mensen gedurende vele generaties evolueerden om biologisch primaire kennis en vaardigheden te verwerven. Voorbeelden van deze kennis zijn luisteren, spreken, gezichten herkennen maar ook basis probleemoplossende vaardigheden zoals het oplossen van vergelijkbare problemen of wandelen van punt A naar punt B. Deze primaire kennis verwerven we vlot, vaak onbewust en zonder specifieke instructies van derden. Daarnaast bestaat er ook biologisch secundaire kennis die we, vanuit evolutionair standpunt heel recent opbouwden, en die we nodig hebben vanuit culturele en maatschappelijke redenen. Zo goed als alle onderwerpen die we op school aanbieden behoren tot deze tweede categorie, wat meteen ook de reden is waarom scholen bestaan: het aanleren van dingen die biologisch niet zo gezwind verlopen en waar instructie van experts voor noodzakelijk is. De verwerving van deze secundaire kennis is bewust, relatief moeilijk (in vergelijking met de primaire kennis) en vereist inspanning. Iedereen zal leren spreken en luisteren zonder school maar niet iedereen zal leren schrijven, zonder expliciete instructie. Het lijkt logisch dat de secundaire kennis niet kan worden opgebouwd zonder de primaire: zo zal onze spreek- en luistervaardigheid zeker het aanleren van schrijfvaardigheid beïnvloeden. Het is ook de secundaire kennis die een belasting legt op ons werkgeheugen (2). Voor het herkennen van gezichten belasten we ons werkgeheugen niet (meer): daar deed de evolutie al mooi z’n werk.

Betekent dit dat bijleren op school per definitie dus lastig (en saai) moet zijn? Absoluut niet. Wanneer leerlingen op een goede manier bijleren, kunnen die succeservaringen (en gepercipieerde autonomie) leiden tot voldoende motivatie om al deze biologisch secundaire kennis te blijven verwerken. Betekent dit dat we moeten toegeven dat leren soms moeite kost? Ja, maar het is niet erg, het is zelfs normaal.

(1) Geary, D. C. (2008). An evolutionarily informed education science. Educational Psychologist, 43(4), 179–195. http://doi.org/10.1080/00461520802392133

(2) Sweller, J. (2016). Working Memory, Long-term Memory, and Instructional Design. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 5(4), 360–367. http://doi.org/10.1016/j.jarmac.2015.12.002

By | 2017-11-02T07:56:12+00:00 November 1st, 2017|leerstrategie, Over bijleren|0 Comments

Dunlosky, Bjork en Kornells vijf bijzonderheden van het menselijk geheugen.

Drie vooraanstaande wetenschappers uit de cognitieve psychologie (Dunlosky, Bjork en Kornell), bekend van o.a. een reviewartikel over effectieve leerstrategieën, vergeten & onthouden met desirable difficulties, beschrijven wat iemand moet bezitten om een gesofisticeerd lerende de worden. Ze omschrijven dat de lerende …

 1. een basisbegrip moet hebben van hoe de menselijke cognitieve architectuur werkt
 2. technieken moet kennen die het opslaan (storage) en ophalen (retrieval) van informatie verbeteren
 3. moet weten hoe hij/zij het eigen leren kan monitoren (en het leren aanpassen ifv dat monitoren)
 4. moet begrijpen dat er bepaalde bias bestaan die het oordeel of wat geleerd is nu écht geleerd is, kleuren.

In dit stukje focus ik me op het eerste onderdeel. Welke onderdelen van de menselijke geheugenstructuur zou een lerende moeten weten? Bjork noemde dit “belangrijke bijzonderheden”, en legt daarbij vaak de focus dat we ons menselijk geheugen niet moeten vergelijken met typische ‘technische opslagsystemen’ zoals harde schijven. Zo moeten we de volgende vijf bijzonderheden best in het achterhoofd houden.

 1. We slaan nieuwe informatie op door ze actief te verbinden met wat we al weten. Informatie schrijft zichzelf niet in ons geheugen, zoals data op een usb-stick dat wel doet. Wij moeten elaboreren, interpreteren, verbinden en niet simpelweg ‘opnemen’.
 2. Onze capaciteit om kennis en vaardigheden op te slaan is schier onbeperkt. Meer zelfs: informatie opslaan in ons geheugen lijkt capaciteit te creëren ipv capaciteit weg te nemen. Een harde schijf kan vol geraken, maar ons brein niet. Opgeslagen kennis (of ze nu makkelijk terug op te roepen is of niet) wordt dus een bron voor nieuw bijleren, en faciliteert hoe nieuwe kennis, inzicht en vaardigheden wordt bijgeleerd.
 3. Het ophalen van kennis is onvolmaakt proces dat dat vaak opnieuw gereconstrueerd wordt. Herinneringen aan bepaalde informatie bevatten sporen van latere ervaringen, huidige context, verwachtingen enz. Het is dus niet vergelijkbaar met op ‘playback’ duwen en exact hetzelfde deuntje horen.
 4. Het ophalen van informatie is afhankelijk van de cues (hints, aanleidingen). Iets wat onder bepaalde omstandigheden is geleerd, kan op een andere plaats of tijd met andere cues minder makkelijk ophaalbaar zijn.
 5. Ophalen van informatie is een ‘geheugenveranderaar’. Informatie die eenmaal is opgehaald zal in de toekomst makkelijker op te halen zijn dan informatie die nooit eerder opgehaald is. Het ophalen van informatie kan in bepaalde omstandigheden ook leiden tot het vergeten van andere, gerelateerde informatie (retrieval-induced forgetting)

Zo moest ik in een lang vervlogen verleden in de geschiedenisles leren over Chiang Kai-shek. Die informatie is de voorbije 20 jaar onaangeroerd gebleven tot wanneer ik gisteren in het boek Homo Deus van Yuval Noah Harari een hoofdstuk las over nationalistische, militaire heersers. De naam van generaal Chiang Kai Sheck stond in het lijstje en meteen kon ik door de herkenning van de naam de link leggen tussen wat gebeurde in Taiwan en Frankrijk en Duitsland. Tot die inzichten kom je niet (of trager) wanneer je allerlei dingen zelf moet gaan opzoeken, of wanneer je zou denken dat Chiang Kai Shek een plaatsnaam is, m.a.w. als mijn geschiedenisleraar destijds me niet had verplicht om die informatie minstens eenmaal in mijn hoofd op te laten slaan. De anekdote toont aan dat wat als zinloze kennis wordt beschouwd, die ik ooit moest leren voor een examen, pas vele jaren later zijn dienst kan bewijzen (en in tussentijd impactloos was opgeslagen zonder dat die ooit werd opgehaald)

Heel bondig samengevat: om een gesofisticeerd lerende te worden, moet je begrijpen dat het creëren van blijvende en makkelijk oproepbare informatie deels afhangt van het betekenisvol en actief opslaan van de informatie en deels het oefenen van het retrievalproces.   

By | 2017-11-04T14:07:54+00:00 November 1st, 2017|Over bijleren|0 Comments

Wat kan de rol van ouders zijn in het leerproces van hun kind?

Deze vakantie hebben vele scholieren hun eerste (hopelijk goede) rapport al op zak. Ouders reflecteren bij een eerste evaluatiemoment wel eens over de studiemethode van hun zoon of dochter, en stellen zich daarbij vaak de vraag hoe zij zelf het leerproces van hun kind kunnen ondersteunen.

Onlangs gaven Kristel en ikzelf een lezing voor ouders over dit onderwerp. We lieten hen kennismaken met de wetenschap van het leren: hoe en wanneer leert een kind bij, hoe kun je leerstof beter onthouden (op lange termijn) en welke aanpakken zijn hierbij effectief of zijn eerder tijdverspilling?  Enkele leerlingen die reeds effectieve leerstrategieën gebruiken, vertelden hoe zij die concreet toepassen tijdens het studeren en welke voordelen ze hierdoor ondervinden. Tot slot bespraken we met de ouders welke rol zij kunnen spelen in het leerproces van hun kind. Hieronder een ingekorte versie van de presentatie.

By | 2017-11-04T14:07:01+00:00 November 1st, 2017|leerstrategie, Lezingen|0 Comments

Twee nieuwe grote reviewstudies over spacing en retrieval practice

Ik botste online op twee nieuwe, uitgebreide reviews over leren en geheugen, die gepubliceerd werden in Learning & Memory: a comprehensive Reference. Normaliter (stevig) betalend maar beide auteurs publiceerden ze op hun eigen sites. Ik heb ze zelf enkel nog maar diagonaal doorgenomen maar ze staan zeker op mijn leeslijstje.

Het eerste document is een overzicht van het spacing effect, van Shana Carpenter. Ze behandelt eerst de theoretische kaders van het spacing effect en gaat daarna in op het verband tussen spacing en metacognitie, inductief leren, optimale pauzes tussen studeersessies en geeft, last but not least, een overzicht van spacing effecten in authentieke classroomsettings. Opgelet (1): materiaal voor gevorderden.

Het tweede document is van de hand van Jeffrey Karpicke. Hij bespreekt een decennium aan vooruitgang binnen retrieval practice. Opnieuw eerst theorie, maar nadien implicaties van retrieval practice o.a. voor multiple choice-vragen, spaced retrieval binnen verschillende contexten en voor leerlingen met verschillende karakteristieken. Ook handig dat hij beperkingen van retrieval in de kijker plaatst (overdreven quizzen kan nadelig zijn voor leerlingen met toetsangst). Opgelet (2): materiaal voor gevorderden.

Maar: laat dat je vooral niet afschrikken!

Carpenter, S. K. (2017). Spacing effects on learning and memory. In J. T. Wixted (Ed.), Cognitive Psychology of Memory, Vol. 2 Learning and Memory: A Comprehensive Reference, 2nd edition, J. H. Byrne (Ed.), pp. 465-485. Oxford: Academic Press. [pdf]

D. Karpicke, Jeffrey. (2017). Retrieval-Based Learning: A Decade of Progress. Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology. . 10.1016/B978-0-12-809324-5.21055-9.

By | 2017-10-23T17:01:17+00:00 Oktober 23rd, 2017|leerstrategie|0 Comments

Hoe technologie het leren kan bevorderen

Ik las vandaag het hoofdstuk technology uit dit uitmuntend laagdrempelig boekje en dat inspireerde me tot deze post.  Vanuit de wereld der ondernemers komt regelmatig de schreeuw naar meer technologie in het onderwijs. Immers, als we willen dat onze scholen niet gezien worden als Guantanamo-bay-instituten, of niet-renderende-leerfabrieken (sic), moeten we onder andere voluit inzetten op technologie (dixit diezelfde ondernemers). Het is echter belangrijk te leren uit de lessen uit de recente geschiedenis …

 1. In LA kreeg elke leerling een iPad. Ondertussen gaf bijna elke school dit op.
 2. De iPadscholen in Nederland krijgen ook de wind van voor.
 3. Onze leerlingen zijn geen digital natives en …
 4. ze kunnen al helemaal niet multitasken

Voorbeelden te over hoe ondoordacht ICT-gebruik vaak tot meer afbraak dan opbouw van het leren kan leiden. Uit een publicatie van de OECD las ik “Technology can amplify great teaching but great technology cannot replace poor teaching”. Dit legt het mooie potentieel en gevaar van de technologie meteen bloot. Leraren en lerarenopleidingen kunnen zich daarom best focussen op (initieel) de noodzakelijke cognitieve processen (hoe leren mensen bij?), wat op zijn beurt richtlijnen geeft aan instructieprincipes (hoe ontwerp ik les zodat mijn leerlingen bijleren?). Om die instructieprincipes toe te passen gebruiken we tools (zoals boeken, borden, beamers en … ICT). Didactische modellen zoals SAMR en TPACK spelen daar prima op in. Technologie kan dus absoluut een meerwaarde bieden, wanneer het de les meer verrijkt dan hindert.

Deze bedenkingen geef ik nog graag mee.

 • focus als opleiders-ICT je voldoende op ‘hoe’ een bepaalde tool het leren faciliteert. Handiger dan een (uitstekende) app als Quizlet (of Socrative of Plickers …) praktisch uit te leggen aan de leraar (in-opleiding), kan de nadruk gelegd worden op zijn functie bij het bijleren. Zo bevordert Quizlet het gespreid leren (distributed practice) omdat het algoritme bepaalt wanneer de beste momenten voor herhaling zijn. Het kan leerinhouden wisselen (interleaving). Zo haalt Quizlet ook de kennis uit je geheugen (retrieval practice als zelftest). Beeld en woord kan gecombineerd worden (dual coding). Wanneer tech-tools geanalyseerd worden tegen een duidelijk kenniskader bij de leraren, zijn ze sneller in staat om applicaties te beoordelen (en hebben we meteen minder het gevoel elke innovatie achterna te hollen).
 • Weten software-ontwikkelaars dat tools dat technologie het leven van de leerling en leraar moet vereenvoudigen (en hen net niet méér planlast-stress …) moet bezorgen? Zo kunnen applicaties in vb Google Classroom het leven van de leraar aangenamer maken qua geven van feedback. Weten deze ontwikkelaars ook hoe leerlingen leren?

Ben ik fan van technologie in de klas? Absoluut. De potentiële meerwaarde is enorm … als je weet waarom de tool het leren bevordert.

By | 2017-10-11T15:21:02+00:00 Oktober 11th, 2017|ICT, leerstrategie|0 Comments

En hoe leerden de ouders dan?

Vorige week gaven Kristel Vanhoyweghen en ikzelf een lezing voor de ouders van onze eerstejaars over hoe hun zoon-dochter het beste kan bijleren. We polsten ook eens in hoeverre de ouders zélf hun studerende tijd hebben doorgebracht. Ongeveer de helft van de ouders hield zich bezig met (enkel) markeren en (enkel) herlezen, terwijl goed 70% zich bezig hield met het overschijven van notities of boeken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze strategieën ook van thuis uit worden doorgegeven aan de studerende kroost. We waren blij een aantal van die misconcepties uit de wereld te kunnen helpen en de focus te kunnen verleggen naar wat wél werkt voor hun kind.

By | 2017-10-14T10:30:21+00:00 Oktober 7th, 2017|leerstrategie, Lezingen|0 Comments